Rentmeester Ing. J.M. C (Marco) van Sabben is aangesloten bij de landelijke en internationale organisatie Agriteam en Landelijk-Wonen.nl. 

rentmeester Zeeland Makelaar Taxateur Landelijk Wonen Agrarisch
Ing. Marco van Sabben

Agriteam Makelaars Zeeland b.v. is sinds 2014 is dé partner in aan- en verkoop van agrarische onroerend goed en landelijk gelegen woningen in de provincie Zeeland en Zuid-West-Nederland.
Onze agrarische makelaar en taxateur begeleidt u graag gedurende alle belangrijke fases in uw bedrijfsvoering en/of bij de aan- en/of verkoop van uw landelijk gelegen object.Actueel nieuwsMestnormen vanaf 2020

Mestnormen 2020
Mestnormen 2020

De mestnormen vanaf 2020 zijn bekend, je kunt ze hier downloaden.Rentmeester in Zeeland


Agriteam Makelaars Nederland en Internationaal is al sinds 1998 de grootste aanbieder van agrarisch onroerend goed, zowel bedrijfsmatig als particulier. 
Landelijk-Wonen.nl is een onderdeel van Agriteam. 

Landelijk-Wonen.nl biedt aan- en verkoop begeleiding én advies op de woningmarkt in het landelijke gebied. Wonen in landelijk gebied brengt  situaties met zich mee die niet voorkomen bij wonen in stedelijk gebied.  Te koop

Perceel landbouwgrond gelegen aan de Vrouwenpolderseweg te Vrouwenpolder

In opdracht van de eigenaar, biedt AgriTeam Makelaars Zeeland BV u geheel vrijblijvend een perceel grond te koop aan ter grootte van ca. 2.40.00 ha. Het perceel is gelegen aan de Vrouwenpolderseweg te Vrouwenpolder.

Kadastrale gegevens

Gemeente Veere, sectie G, nummers 2452 gedeeltelijk en 2823 gedeeltelijk tezamen groot ca. 2.40.00 ha, zoals is aangegeven op de bijgevoegde kadastrale kaart.

 

Bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Veere”. Het perceel heeft de enkel bestemming agrarisch met waarden - landschapswaarden. Op een gedeelte van het perceel rust een bouwvlak. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend voor het realiseren van bebouwing. Voor actuele informatie kunt u ook www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

 

Omschrijving perceel

Een perceel landbouwgrond in gebruik als weiland gelegen aan de Vrouwenpolderseweg te Vrouwenpolder. De grondsoort bestaat uit lichte- en zware zavel. De ontsluiting van het perceel is via de Vrouwenpolderseweg met één uitrit.

 

Bodemkwaliteit/bodemziekten

Door de eigenaar is geen opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Het aangeboden perceel is gebruikt voor agrarische doeleinden. Het is koper toegestaan om voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit te laten voeren. Er is geen onderzoek verricht naar bodemziekten zoals bijvoorbeeld aaltjes en witrot. Het is de eigenaar niet bekend, dat er bodemziekten voorkomen in de grond. Het is koper toegestaan om een aaltjes en witrot onderzoek uit te laten voeren.

 

Productierechten

Op het te verkopen object rusten geen productierechten dan wel betalingsrechten.

 

Zakelijke rechten

Op het perceel rusten geen zakelijke rechten, wel een ondergrondse afvoer pijp van oppervlaktewater naar de achterliggende sloot.  

 

Jachtrecht

Het jachtrecht is wel verhuurd.

 

Bouwplan

Het perceel is de laatste jaren in gebruik geweest als weiland.

 

Water

In het perceel ligt geen zoet water diep drain.

 

Herinrichtingsrente

Op het perceel rust wel herinrichtingsrente ca. € 11,00 per jaar met als eindjaar 2039.

 

Erfdienstbaarheden

Op het perceel rusten geen erfdienstbaarheden.

 

Vraagprijs en levering

De vraagprijs is op aanvraag en bedraagt kosten koper. Het tijdstip van juridische- en feitelijke levering is in onderling overleg overeen te komen. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u zich richten tot de heer J.M.C. (Marco) van Sabben. Hij is bereikbaar op 06-20599568 of per email: vansabben@agriteam.nl

 

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te alle tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen. Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

Bijlagen

-          Kadastrale kaart;

-          Bestemmingsplan kaart;

 

 

 

 

 
Als 'agrarisch' ondernemer heeft u een vak apart. Mijn kennis als Zeeuws agrariër, gecertificeerd makelaar en beëdigd taxateur gebruik ik tijdens het adviseren aan u, collega agrariër en ondernemer. (Marco van Sabben)Register Makelaar & Taxateur

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie.
Het beroep rentmeester bestaat al eeuwen. Voorheen was de rentmeester in dienst van een grootgrondbezitter. Hij richtte zich met name op beheer. Daartoe behoorden het innen van de pacht, de verkoop van hout, de opbrengst van de jacht en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Maar tijden veranderen en de rentmeester beweegt mee. De persoon die vroeger veelal door het veld liep, rekent nu ook de vergadertafel tot zijn werkterrein. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren.